Üdvözöljük Mezőhék Község weboldalán!

Szén -Tájékoztató

Tisztelt Lakosok!

Mezőhék Község Önkormányzata pályázat útján szociális célú támogatásként 108 mázsa barnakőszén vásárlására kapott állami támogatást.

A szociális célú tüzelőanyag (barnakőszén) támogatás annak a személynek vagy családnak adható, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező

a) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, azaz 250.-Ft-ot,

b) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, azaz 500 Ft-ot,

c) lakása szénnel (vagy részben szénnel) fűthető.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 3 törvény 4. § (1) bekezdés alapján:

e) egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik;

f)34 háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;

A kérelem elbírásánál –a jogosultsági feltételek megléte esetén-az alábbi körülményeket kiemelten kell kezelni:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

aa) aktív korúak ellátására;
ab) időskorúak járadékára;
ac) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, lakásfenntartási támogatásra jogosult személy;

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család;

Az igényléseket formanyomtatványon 2018. november 30.-ig lehet benyújtani a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Mezőhéki Kirendeltségén Makainé Ésik Klára kirendeltség-vezetőnél: kedd, szerda és csütörtöki napokon 14.30-tól 15.30 óráig. A kérelem benyújtásával egyidejűleg az előző havi jövedelemigazolásokat, a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.

A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni juttatásra.

A barnakőszén a beérkező kérelmek számától és a készlet mennyiségétől függően kerül kiosztásra.

 

Mezőhék Község Önkormányzata

 

Hírek